Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY firmy SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki Umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i są stosowane przez firmę SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3, zwaną dalej SICO.

Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część Umów sprzedaży oraz zamówień i obowiązują obie strony Umowy, jeśli nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień w zakresie umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia tych warunków wymagają pisemnej zgody SICO.

Użyte pojęcia oznaczają:

 •  „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane w firmie SICO,
 •  „Towary” –  wszystkie materiały eksploatacyjne, nośniki, narzędzia, akcesoria, maszyny i urządzenia znajdujące się w ofercie SICO lub usługi świadczone przez SICO,
 •  „Opiekun Klienta” – osoba z ramienia SICO odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Klientem.
 I. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Złożona przez SICO propozycja dokonania sprzedaży Towarów jest wiążąca przez okres 7 dni, jeśli nie zostanie podany inny termin. Żadna taka propozycja, niezależnie od tego jak ją nazwano (włączając w to nazwanie jej ofertą) nie stanowi wiążącej SICO oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia na oferowane Towary.
 2. Wszelkie informacje zawarte w katalogach reklamowych SICO lub na stronie internetowej SICO nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przesłane SICO przez Kupującego zamówienie jest wiążące dla Kupującego, jeżeli dokonując zamówienia znał lub mógł z łatwością poznać ceny zamawianych Towarów. W przypadku, gdy Kupujący takich cen nie znał lub nie mógł ich poznać, Kupujący będzie związany zamówieniem, jeżeli go niezwłocznie nie anuluje (w ciągu 24 godzin) po otrzymaniu od SICO informacji o obowiązujących cenach.
 4. SICO nie jest zobowiązane do przyjęcia zamówienia Kupującego i jego wykonania.
 5. W przypadku zamówienia złożonego ustnie (w tym telefonicznie) przez Kupującego, który pozostaje z SICO w stałych kontaktach handlowych, SICO może potwierdzić przyjęcie takiego zamówienia w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną. Takie potwierdzenie wiąże Kupującego, jeżeli nie zgłosi on zastrzeżeń najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili wysłania przez SICO takiego potwierdzenia i nie później niż przed wydaniem Towarów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia Kupującemu.
 6. Żadne zamówienie Kupującego nie wiąże SICO, jeżeli SICO nie potwierdzi jego przyjęcia.
 7. Przyjęcie zamówienia nie wiąże SICO w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od SICO, w szczególności z powodu siły wyższej albo działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich (w tym poddostawców SICO) dostarczenie i sprzedaż Towarów jest niemożliwe lub utrudnione.
 8. Przyjęcie zamówienia nie wiąże SICO w sytuacji, gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz SICO jakichkolwiek należności lub ich części.
 II. CENY I PŁATNOŚCI
 1. Kupujący zapłaci cenę ustaloną przez SICO w dniu potwierdzenia zamówienia, którego dotyczy Umowa sprzedaży, o ile nie ustalono inaczej.
 2. Ceny Towarów są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. Cena Towarów zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten jest liczony od daty wystawienia przez SICO faktury VAT.
 4. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto SICO.
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie za Towary, SICO przysługuje prawo naliczania odsetek umownych wskazanych na fakturze. W wypadku braku sprecyzowania wysokości odsetek umownych na fakturze, SICO naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni, SICO ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec SICO stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty.
  W przypadku skorzystania przez SICO z uprawnień określonych powyżej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec SICO za ewentualne szkody powstałe na skutek skorzystania przez SICO z tych uprawnień.
 7. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania w zakresie zapłaty ceny sprzedaży Towarów, SICO ma prawo żądać, przed wydaniem Towarów, niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia należności gotówką albo udzielenia przez Kupującego określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności ceny. Jeśli nie nastąpi to niezwłocznie (nie później niż w terminie 48 godzin od powzięcia takiej wiedzy przez SICO), SICO ma prawo odstąpić od umowy. Kupującemu w takim przypadku nie przysługuje z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnej szkody żadne roszczenia
  o charakterze odszkodowawczym.
III. OPAKOWANIE
 1. Towary powinny odpowiadać średnim wymaganiom dla danego gatunku, rodzaju i powinny być opakowane lub pozbawione opakowania, wg odpowiednich przepisów prawa oraz standardów obowiązujących w SICO lub u jej poddostawców.
 IV. DOSTAWA TOWARÓW
 1. Warunki i termin dostawy Towarów są indywidualnie ustalane pomiędzy Opiekunem Klienta lub Działem Logistyki SICO a Kupującym przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu SICO Kupującemu lub przewoźnikowi.
 3. Przewóz towarów z magazynów SICO odbywa się na koszt Kupującego o ile Strony nie uzgodniły inaczej.
 4. SICO nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu Towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu SICO.
 6. Kupujący dokonując odbioru towaru zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towaru oraz jego sprawdzenia. W każdym przypadku odbioru, Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z Towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu. Podpisanie listu przewozowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności Towaru oraz przyjęcia Towaru w stanie nieuszkodzonym.
 7. Jeśli przesyłka z Towarem jest uszkodzona i/lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z Towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie Towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący zobowiązany jest do dokonania adnotacji o zauważonych brakach lub uszkodzeniach na liście przewozowym, a następnie niezwłocznie z udziałem przewoźnika sporządzić protokół odbioru z adnotacją o takim uszkodzeniu lub ubytku Towaru.
 8. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem (sporządzonym w obecności przewoźnika) na adres poczt elektronicznej SICO: [email protected]

Niezachowanie powyższej formy przez Kupującego będzie skutkowało odrzuceniem reklamacji bez jej rozpatrzenia przez SICO.

 V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
 1. Do czasu zapłaty całej ceny Towarów pozostają one własnością SICO.
 2. W przypadku, gdyby doszło, wbrew zastrzeżeniu określonemu powyżej, do przeniesienia na osobę trzecią jakiegokolwiek prawa do Towaru, uważać się będzie, że jednocześnie doszło do przeniesienia (przelewu) przez Kupującego na SICO wszelkich roszczeń (wierzytelności) mogących przysługiwać Kupującemu w związku z przeniesieniem na osobę trzecią takiego prawa. Powyższe nie zwalnia jednak Kupującego od osobistej odpowiedzialności wobec SICO za zapłatę ceny za Towary.
 3. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za Towary, SICO uprawnione jest wedle swego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych i nieopłaconych Towarów lub do zapłaty ceny sprzedaży wraz z należnymi odsetkami.
 4. W przypadku żądania zwrotu Towarów, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie nieopłacone Towary (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez SICO) w ciągu 7 dni roboczych od chwili skierowania takiego żądania.
VI. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE
 1. W przypadku gdy producent lub dostawca Towarów gwarantuje ich jakość, SICO wystawi odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. SICO nie jest gwarantem jakości Towarów chyba, że co innego wynika wprost z dokumentu potwierdzającego udzieloną gwarancję.
 2. W odniesieniu do oferowanych i sprzedanych Towarów wyłączona jest rękojmia, określona w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu reklamacji Towarów, Kupujący powinien sprawdzić zgodność właściwości Towarów z zamówieniem i niezwłocznie (jednak w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakupu) powiadomić pisemnie SICO o niezgodności oraz o jej charakterze.
 4. Przed drukiem całego nakładu, SICO zaleca wykonanie próbnych testów. W przypadku braku wykonania testów druku, ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas testów, zaleca się wstrzymanie dalszej produkcji i skontaktowanie się z SICO.
 5. Towary, które posiadają oznaczenie (P) to towary PRZECENIONE i jednocześnie NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE, a oznaczenie (W) to towary WYPRZEDAŻOWE, które co do zasady nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.
VII. SIŁA WYŻSZA
 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony są zwolnione ze zobowiązań wynikających z umowy oraz z OWS w czasie trwania takich okoliczności.
 2. Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strona, która jest narażona na powyższe działania, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.
 3. Wykonanie Umowy może być zawieszone w całości lub w części w razie działania siły wyższej.
 4. Strona narażona na działanie siły wyższej może również z tego względu odstąpić od Umowy, bez prawa do żądania odszkodowania przez drugą Stronę.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W każdym przypadku, gdy powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza SICO wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty i nie może przekroczyć wartości zakupionego Towaru.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez SICO Towarem lub z rzeczami, do których wytworzenia użyto Towarów, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić SICO na piśmie, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności SICO z tego tytułu.
 3. SICO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez Towary określonych cech ani za przydatność dostarczonego Towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, chyba, że udzieliła ona Kupującemu pisemnego zapewnienia, iż Towary posiadają określone cechy, albo że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.
 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Kupujących (w tym również ich przedstawicieli, reprezentantów, osób do kontaktu i pracowników) jest SICO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3, telefon: 22 660-48-50,
  e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez SICO w celach  związanych z realizacją Umów sprzedaży, dostawą Towarów, obsługą: posprzedażową, gwarancyjną, serwisową, reklamacyjną, windykacją, prawną i ubezpieczeniem należności, faktoringiem, prowadzeniem dokumentacji księgowej, a także marketingiem bezpośrednim własnych Towarów i usług.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do obsługi zawieranych transakcji.
 4. W każdym czasie przysługuje Kupującym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Kupującym przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SICO miedzy innymi w zakresie usług: IT i hostingowych, księgowych, bankowych, kurierskich i transportowych, serwisowych, pośrednictwa handlowego, ubezpieczeniowych, factoringowych i windykacyjnych, prawnych i audytorskich, realizacji kampanii marketingowych w tym mailingowych, usług archiwizacji lub niszczenia dokumentów i nośników informatycznych.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: https://www.sico.pl/kontakt/polityka-rodo/
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy sprzedaży, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby SICO.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie sprzedaży oraz OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.