Klauzula informacyjna do procesów rekrutacyjnych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie przez Panią/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto przetwarzanie danych odbywać się będzie w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innych form umowy zatrudnieniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych. W zakresie wyrażonych zgód przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).