Klauzula informacyjna do Instagrama

Klauzula informacyjna do Instagrama

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3 („SICO”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Annopol 3 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

· administrowanie i zarządzanie profilem SICO, w tym także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze również poza profilem SICO oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników na profilu SICO, a także publikowanie przez SICO treści na profilu SICO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu SICO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do SICO poprzez wiadomości prywatne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z SICO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na realizacji ww. celu (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu organizacji konkursów, wydarzeń, szkoleń – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Jaki jest okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SICO przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu SICO, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez SICO własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Instagram.

Informacje o źródle danych

Administrator pozyskuje dane osobowe z portalu społecznościowego, publicznego profilu użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy dane osobowe:

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

b) inni Użytkownicy portalu społecznościowego (informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, treści komentarzy, opinie, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

c) portal społecznościowy Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

d)organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przekazywanie danych poza EOG:

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Takie informacje mogą być jednak przekazywane przez portal społecznościowy na zasadach określonych w jego regulaminie/polityce prywatności, z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów (w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów).

Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w zakresie udzielonej zgody – prawo do przenoszenia danych,

2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez SICO lub stronę trzecią

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00