Klauzula informacyjna do Instagrama
Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3 („SICO”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Annopol 3 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
·         administrowanie i zarządzanie profilem SICO, w tym także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze również poza profilem SICO oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników na profilu SICO, a także publikowanie przez SICO treści na profilu SICO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu SICO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
·         udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do SICO poprzez wiadomości prywatne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z SICO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
·         możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na realizacji ww. celu (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu organizacji konkursów, wydarzeń, szkoleń – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Jaki jest okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SICO przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.
Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu SICO, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez SICO własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Instagram.
Informacje o źródle danych
Administrator pozyskuje dane osobowe z portalu społecznościowego, publicznego profilu użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Komu przekazujemy dane osobowe:
Dostęp do Państwa danych będą mieć:
a)       podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
b)      inni Użytkownicy portalu społecznościowego (informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, treści komentarzy, opinie, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
c)       portal społecznościowy Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
d)      organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przekazywanie danych poza EOG:
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Takie informacje mogą być jednak przekazywane przez portal społecznościowy na zasadach określonych w jego regulaminie/polityce prywatności, z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w oparciu o decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów (w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów).
Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy.
 
Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych:
1)       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w zakresie udzielonej zgody – prawo do przenoszenia danych,
2)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
3)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez SICO lub stronę trzecią
4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00