Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia „Let’s talk about print 22” jest SICO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 3, („SICO”).

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: [email protected] lub pisemnie na adres: SICO Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:

 • organizacji wydarzenia, w tym jego obsługi organizacyjnej, administracyjnej, informatycznej i zabezpieczenia, w tym kontaktowania się z Uczestnikami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku stron umowy lub uzasadniony interes Administratora w pozostałych przypadkach (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO),
 • realizacji obowiązków rachunkowych i księgowych – podstawą jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji ww. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rejestracji, przechowywania, udostępniania i rozpowszechniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest zgoda Uczestnika lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane personelu i reprezentantów kontrahenta w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, miejsca pracy, służbowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail), przetwarzane są w związku z  Pani/Pana funkcją lub relacją z tym podmiotem. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • w zakresie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi hotelowe, finansowe i księgowe, agencje marketingowe, firmy organizujące wydarzenie, usługi ochrony audytowe, doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych czy finansowo-ubezpieczeniowych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania, a także w zakresie zgody i umowy – przeniesienia danych,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 • wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl.